Kimono Smile

Two Japanese ladies taking photos in Kamakura.