Yurakucho

Yurakucho station: busy as always, with a Shinkansen passing through.

Yurakucho-01