Shibuyette

Dusting my 135mm/f2 in Shibuya. Lovely results as always.

Shibuyette-09

Shibuyette-01

Shibuyette-04

Shibuyette-05

Shibuyette-02

Shibuyette-08

Shibuyette-07

Shibuyette-06

Shibuyette-10